REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER DLA INWESTORÓW I AKCJONARIUSZY

SPÓŁKI MERIT SPÓŁKA AKCYJNA

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi Newsletter przez spółkę Merit S.A. z siedzibą w Łodzi.  

Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie dla każdego Użytkownika pod adresem https://grupaklepsydra.pl/regulamin-uslugi/ w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Użytkownik najpóźniej w chwili wyrażenia woli skorzystania z Usługi ma możliwość zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz jest informowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

Warunkiem korzystania z usługi Newsletter jest uprzednie zapoznanie się przez Użytkownika z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności i ich akceptacja w całości.

Dostawcą Usługi dostępu do Serwisu jest spółka MERIT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowej 3/5, 90-562 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362881 („Usługodawca”).

Elektronicznym adresem kontaktowym z Usługodawcą jest: biuro@grupaklepsydra.pl.

2. DEFINICJE

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Newsletter –Usługa świadczona przez Usługodawcę polegająca na dostarczaniu Użytkownikowi, pod warunkiem udzielenia właściwej zgody, cyklicznie informacji o charakterze informacyjnym dotycząca w szczególności informacji o działalności Spółki, istotnych dla jej akcjonariuszy i potencjalnych akcjonariuszy.

Polityka Prywatności Newsletter – dokument zawierający informacje na temat zasad zbierania, przechowywania, przetrwania i ochrony danych osobowych Użytkownika, dostępny pod adresem internetowym ……………………….., stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu.

Regulamin – niniejszy regulamin określający prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika w zakresie świadczenia i korzystania z Usługi Newsletter. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy, dostępny pod adresem https://grupaklepsydra.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może zamówić Usługę Newsletter.

Umowa –umowa zawierana drogą elektroniczną między Usługodawcą i Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę Usługi Newsletter zgodnie z Regulaminem.

Usługa Newsletter – świadczona przez Usługodawcę w Serwisie drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie, usługa polegająca na przesyłaniu powiadomień inwestorskich.

Usługodawca – spółka MERIT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowej 3/5, 90-562 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362881, posiadająca NIP: 9482569794.

Użytkownik – osoba fizyczna, albo działająca przez umocowaną osobę fizyczną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Gdy Użytkownikiem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Usługodawcy, przy czym co do zasady Umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Usługodawca nie pobiera od Użytkowników opłat za świadczenie Usługi Newsletter.

3. PRZEDMIOT I ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTER

Usługa Newsletter, świadczona na żądanie Użytkownika po zawarciu Umowy, obejmuje:

 • otrzymywanie przez Użytkowników, którzy udostępnili Usługodawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji dotyczących działalności Usługodawcy istotnych dla jego akcjonariuszy, w tym w szczególności informacji o postępach w realizacji strategii, istotnych wydarzeniach, wynikach finansowych, informacje prasowe, itp.
 • otrzymywanie przez Użytkowników, którzy udostępnili Usługodawcy swój numer telefonu, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, dotyczących działalności Usługodawcy istotnych dla jego akcjonariuszy, w tym w szczególności informacji o postępach w realizacji strategii, istotnych wydarzeniach, wynikach finansowych, informacje prasowe, itp.

Korzystanie z Usługi Newsletter możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Użytkownika:

 • udostępnienie co najmniej swojego adresu e-mail w odpowiednim polu w Serwisie lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w celu otrzymywania informacji odpowiednim kanałem;
 • zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a (moment rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter).

Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie.

Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.

Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

 • podawania Usługodawcy wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Użytkownika,
 • niezwłocznego aktualizowania danych podanych Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy;
 • korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz nie naruszając praw osób trzecich, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w szczególności niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Umowa o świadczeniu Usługi Newslettera może w każdej chwili zostać wypowiedziana przez Użytkownika poprzez dezaktywację subskrypcji, która możliwa jest przez kliknięcie w link o treści „Zrezygnuj z subskrypcji” znajdującego się w wiadomości e-mail z Newsletterem.

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Usługodawcę jest dobrowolna i Użytkownik Usługi Newsletter może ją wycofać w każdej chwili.

Wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), udostępnianych przez Usługodawcę, w szczególności prawa autorskie, przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. Użytkonik jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Usługi Newsletter, na terenie całego świata.

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia Usługi Newsletter.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu korzystania z Usługi Newsletter.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych oraz rezygnacji z Newslettera, przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityka Prywatności Newsletter” dostępnym w ramach Serwisu.

5. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTER

Korzystanie z Usługi Newsletter (w tym zawarcie Umowy) wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, a w przypadku odbiorców Usługi Newsletter na podany numer komórkowy – telefon komórkowy; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) aktualna wersja przeglądarki internetowej umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną opcją akceptowania plików „cookies” oraz możliwością obsługi Javascript (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, Google Chrome, Opera, Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) ważny/aktywny adres e-mail; (7) klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

6. REKLAMACJE

związane z Usługą Newsletter mogą być zgłaszane w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@grupaklepsydra.pl lub pisemnie listem poleconym na adres Merit S.A. ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź.

W reklamacji Użytkownik powinien wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np.: Imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej do korespondencji).

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie od 30 dni od dnia jej otrzymania.

W przypadku nieuznania przez Usługodawcę reklamacji złożonej przez Użytkownika, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności może zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich oraz miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl.

Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dla celów Regulaminu, “Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zdarzenie poza kontrolą Usługodawcy, w tym m.in. zdarzenie losowe, wojnę, powstanie, rozruchy, zamieszki, epidemie, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież istotnego sprzętu, umyślną szkodę, atak cybernetyczny, strajk, lock-out, warunki atmosferyczne, zabezpieczenie na rzecz osoby trzeciej, wymogi wynikające z obronności kraju, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej. Usługodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej.

Ani Usługodawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Użytkownika nie będącego konsumentem, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Usługodawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Użytkownika nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do kwoty jednego tysiąca złotych.

8. ROZWIĄZANIE UMOWY

Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Usługi Newsletter (rezygnacji z usługi), w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Użytkownika w ramach Usługi Newsletter.

Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, rozumianych jako (katalog zamknięty):

 • zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  • zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  • zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

Usługodawca swoje oświadczenie w zakresie rozwiązania Umowy wysyła na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji do Usługi Newsletter.

Usługodawca może wypowiedzieć Użytkownika Umowę za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z Usługi Newsletter, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

9. ORAZ ZMIANA REGULAMINU

Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Usługodawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

 • zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  • zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  • zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w ramach Serwisu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas rejestracji do Usługi Newsletter.

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu.

Drobne zmiany Regulaminu polegające na korektach redakcyjnych jego tekstu, ani zmiana polegająca na zamianie nazwy, adresu lub siedziby Usługodawcy (pod warunkiem ich ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego) nie wymagają notyfikacji Użytkownikowi ani jego zgody. Zmieniony w ten sposób Regulamin zostanie udostępniony w Serwisie. 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem …………………….. 2023 roku.

Umowa zawierana jest w języku polskim.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas rejestracji do usługi Newsletter. 

Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami, sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.