Informacje o akcjach

NAZWA KLEPSYDRA

RYNEK NOTOWAŃ

Alternatywny System Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (NewConnect)

SYSTEM NOTOWAŃ ciągłe

DATA DEBIUTU 22.08.2012

ŁĄCZNA LICZBA AKCJI 20 249 999 szt. akcji

FREE FLOAT 3 193 544 szt. akcji, co stanowi 15,77% wszystkich akcji

TICKER NewConnect KLE

KOD ISIN PLMRTIN00011 (akcje wprowadzone do obrotu)

PLMRTIN00029 (akcje nie wprowadzone do obrotu)

INDEKS NCIndex

SEGMENT NC Base

Kapitał zakładowy Merit S.A. wynosi 2.024.999,90 zł i dzieli się na 20.249.999 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
b) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
c) 154.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C
d) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
e) 345.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E
f) 2.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F
g) 14.999.999 akcji zwykłych na okaziciela serii G

Akcje serii A, B i C w łącznej liczbie 1.654.500 są wprowadzone do obrotu giełdowego.

Akcje serii D, E, F i G w łącznej liczbie 18.595.499 nie były dotychczas przedmiotem ubiegania się
o wprowadzenie do obrotu.