Informacje o akcjach

NAZWA KLEPSYDRA

(Poprzednie nazwy spółki: Merit Invest S.A., Merit Investments ASI S.A., Merit S.A.)

RYNEK NOTOWAŃ

Alternatywny System Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (NewConnect)

SYSTEM NOTOWAŃ ciągłe

DATA DEBIUTU 22.08.2012

ŁĄCZNA LICZBA AKCJI 23 856 735 szt. akcji

FREE FLOAT 3 193 544 szt. akcji, co stanowi 15,77% wszystkich akcji

TICKER NewConnect KLE

KOD ISIN PLMRTIN00011 (akcje wprowadzone do obrotu)

PLMRTIN00029, PLMRTIN00045, PLMRTIN00052 (akcje nie wprowadzone do obrotu)

INDEKS NCIndex

SEGMENT NC Base

Kapitał zakładowy Merit S.A. wynosi 2.385.673,50 zł i dzieli się na 23.856.735 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
b) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
c) 154.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C
d) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
e) 345.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E
f) 2.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F
g) 14.999.999 akcji zwykłych na okaziciela serii G
h) 3.606.736 akcji zwykłych na okaziciela serii H

Akcje serii A, B i C w łącznej liczbie 1.654.500 są wprowadzone do obrotu giełdowego.

Akcje serii D, E, F, G i H w łącznej liczbie 22.202.235 nie były dotychczas przedmiotem ubiegania się
o wprowadzenie do obrotu.